Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie zaawansowane
ToTuart

Świat Wojtka Siudmaka. Aukcja jednego obrazu i premierowej rzeźby

Ilość pozycji 2 dashboard
Data
28/06/2022, 20:00 CEST/Warsaw
event
Estymacje 450 000 - 570 000 PLN show_chart
Lista wynikowa
Pobierz gavel
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Opłata aukcyjna
20.00%
OneBid nie pobiera dodatkowych opłat za licytację.
Podbicia
  1
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  50 000
  > 5 000
  100 000
  > 10 000
  300 000
  > 20 000
  700 000
  > 50 000
  1 500 000
  > 100 000
 
Regulamin

I Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa oraz przeprowadzania Aukcji przez Galerię Sztuki ToTuart

II Podstawowe definicje Aukcyjne

 • Dom Aukcyjny - Galeria Sztuki ToTuart.

 • Aukcja – zorganizowana forma sprzedaży i zakupu w formie przetargu prowadzona na żywo przez Dom Aukcyjny.

 • Aukcjoner – osoba upoważniona przez Dom Aukcyjny do prowadzenia aukcji.

 • Obiekt – dzieło sztuki, biżuteria lub przedmiot kolekcjonerski będący sprzedawany na Aukcji.

 • Estymacja – szacunkowa wartość Obiektu.

 • Cena wywoławcza – najniższa cena licytowanego Obiektu.

 • Cena młotkowa – końcowa cena licytowanego Obiektu nie zawierająca pozostałych opłat (opłata aukcyjna, opłata przewalutowania oraz droit de suite).

 • Cena końcowa – ostateczna cena nabycia Obiektu wraz z pozostałymi opłatami.

 • Cena gwarantowana – najniższa kwota, za którą Dom Aukcyjny może sprzedać na Aukcji Obiekt bez obowiązku kontaktowania się z Komitentem.

 • Opłata aukcyjna – dodatkowa kwota doliczana do ceny młotkowej za prowadzenie transakcji i obsługi Klienta, w wysokości 20% ceny młotkowej.

 • Droit de suite – dodatkowa opłata z tytułu odsprzedaży oryginalnych dzieł dla twórców lub spadkobierców. Wynosi od 5% do 0,25% ceny młotkowej.

 • Sprzedaż warunkowa – następuje, gdy nie została osiągnięta cena gwarantowana.

 • Wystawa przedaukcyjna – bezpłatna wystawa Obiektów z nadchodzących Licytacji w siedzibie Domu Aukcyjnego.

 • Katalog aukcyjny – katalog Obiektów zawierający ich fotografie, ceny estymowane oraz dodatkowe informacje wysyłany na życzenie Klienta w formie elektronicznej.

 • Legenda – symbole mogące pojawić się w Katalogu określające opłatę z tytułu droit de suite, pozwolenie na wywóz poza tereny Rzeczypospolitej Polski oraz przedmioty wykonane częściowo lub w całości z roślin lub zwierząt zagrożonych wyginięciem.


III Aukcja

Udział w Licytacji jest bezpłatny i może go wziąć każda zarejestrowana osoba:

a) osobiście

b) na zlecenie telefonicznie

c) na zlecenie z określonym limitem


W przypadku licytacji telefonicznej oraz na zlecenie Klienta z określonym limitem należy wypełnić i przesłać drogą mailową dwa formularze – formularz rejestracyjny oraz formularz na zlecenie telefoniczne lub na zlecenie z określonym limitem. Do wypełnionych formularzy rejestracyjnych należy dodatkowo przesłać fotokopię lub skan dokumentu potwierdzającego tożsamość Klienta (dowód osobisty lub paszport).


1. Licytacja osobista – w siedzibie Domu Aukcyjnego (Plac Konesera 10A, 03-736 Warszawa), po wcześniejszym wypełnieniu formularzu rejestracyjnego. Można tego dokonać telefonicznie, mailowo lub osobiście. W tym celu niezbędne będzie przygotowanie dokumentu potwierdzającego tożsamość (dowód osobisty lub paszport), adresu e-mail, numeru telefonu, oraz adresu do rozliczeń i korespondencji. Następnie odebrać lizak z numerem licytacyjnym.


2. Licytacja telefoniczna – po wcześniejszym powiadomieniu Personelu Domu Aukcyjnego za pośrednictwem telefonu lub pisemnie, na adres e-mail: [email protected] Wówczas należy wypełnić formularz zlecenia telefonicznego zawierający numer aukcji i licytowanego Obiektu oraz podać min. dwa numery telefonu, na które będzie dzwonić pracownicy Domu Aukcyjnego w trakcie trwania Aukcji.


3. Licytacja na zlecenie Klienta z określonym limitem – po wcześniejszym powiadomieniu Personelu Domu Aukcyjnego za pośrednictwem telefonu lub pisemnie. Wówczas należy wypełnić formularz rejestracyjny oraz odpowiedni formularz zlecenia z limitem, zawierającym numer aukcji i pozycji oraz maksymalną kwotę limitową. Kwota limitowa nie zawiera dodatkowych opłat z tytułu droit de suite, ani opłaty aukcyjnej oraz powinna być zgodna z tabelą postąpień i wyrażona w polskiej walucie. Jeżeli kwota limitowa nie jest zgodna z tabelą postąpień, zostanie ona stosownie podwyższona. Formularz zlecenia z limitem uzna się za nieważny, w przypadku gdy nie zostanie wskazana maksymalna kwota limitowa. Zgłoszenie licytacji z określonymi limitem przyjmujemy maksymalnie na dzień przed rozpoczęciem Aukcji.


Zgodnie z obowiązującymi w Polsce wymogami prawnymi Dom Aukcyjny może wymagać od Licytującego podania nie tylko danych osobowych niezbędnych do wzięcia udziału w Licytacji, jak również dokumentów potwierdzających wypłacalność.


Po wylicytowaniu Obiektu Klient bierze odpowiedzialność za uiszczenie należności finansowych za zakupione w trakcie trwania Aukcji Obiekty, w przeciwnym razie zostanie wpisany na Czarną Listę, bez możliwości ponownego wzięcia udziału w Aukcjach.


IV Przebieg aukcji

Licytacja jest rozpoczynana i prowadzona przez Aukcjonera. Do jego obowiązków należy wyczytywania Obiektów, informowanie o kolejnych postąpieniach, przyjmowania ofert, kończeniu licytacji danego Obiektu oraz ogłaszanie zwycięzcy. Licytacja kończy się uderzeniem młotka, co jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży lub umowy sprzedaży warunkowej między Domem Aukcyjnym, a Klientem który zaoferował najwyższą cenę przyjętą przez Aukcjonera.

W przypadku zaistnienia sporu Aukcjoner ma prawo do podjęcia wszelkich działań, które una za stosowne, w tym zaoferować Obiekt do ponownego licytowania.


1. Tabela postąpień

Każda Licytacja rozpoczyna się od podania ceny wywoławczej. Kolejne postąpienia są podawane przez Aukcjonera w trakcie trwania licytacji, na podstawie niżej przedstawionej tabeli postąpień:


Cena

Postąpienie

0 - 1000

100

2000 - 5000

200

5000 – 10 000

500

10 000 – 20 000

1000

20 000 – 50 000

2000

50 000 – 100 000

5000

100 000 – 200 000

10 000

200 000 – 500 000

20 000

500 000 – 1 000 000

50 000

Powyżej 1 000 000

100 000

2. Sprzedaż poaukcyjna

W przypadku niesprzedania Obiektu w trakcie trwania Aukcji, może on być wystawiony na sprzedaż poaukcyjną, na stronie Galerii ToTuart, wówczas w cenie sprzedaży będzie doliczona opłata aukcyjna oraz inne, ewentualne opłaty. Zastrzegamy sobie również prawo do tego, iż cena w sprzedaży poaukcyjnej może być wyższa niż na Aukcji.


V Płatności i opłaty

1. Płatność i czas na płatność

W chwili wygranej Licytacji zawierana jest wiążąca umowa kupna – sprzedaży. Klient zobowiązany jest uiścić pełną kwotą zawierającą opłatę aukcyjną oraz inne ewentualne opłaty (np. droit de suite) w terminie do 10 dni roboczych po zakończonej Licytacji. Opłat można w dokonywać na miejscu za pomocą karty oraz gotówki lub przelewem, na konto bankowe.

W przypadku nie uiszczenia płatności w terminie do 10 dni roboczych Dom Aukcyjny może naliczyć dodatkowe odsetki z tytułu magazynowania i przechowywania wylicytowanego Obiektu, jednocześnie nie ponosząc odpowiedzialności za jego późniejsze uszkodzenie. Dom Aukcyjny zastrzega sobie również wprawo odrzucać w przyszłości oferty Klienta lub wyciągnąć wobec Niego odpowiednie kroki prawno-sądowe.

W przypadku licytacji internetowej, Klientowi przysługuje 14-dniowy termin odstąpienia od umowy, poprzez formularz odstąpienia.


2. Opłata aukcyjna

Do ceny młotkowej każdego licytowanego Obiektu należy doliczyć 20% opłaty aukcyjnej tytułem obsługi transakcji i wynagrodzenia dla Domu Aukcyjnego.


3. Droit de suite

W Polsce na mocy artykułu 19-19⁵ ustawy o prawach autorskich i pokrewnych, z dnia 4 lutego 1994 roku, z późniejszymi zmianami oraz zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą nr 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 roku w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki. Opłata obliczana będzie z użyciem kursu dziennego NBP w dniu licytacji, z godziny 12:00, pod warunkiem, że wylicytowana cena przekroczy 100€. Opłaty z tytułu droit de suite prezentują się następująco:


do 50 000€

5%

50 000,01€ - 200 000€

3%

200 000,01€ - 350 000€

1%

350 000,01€ - 500 000€

0,5%

powyżej 500 000,01€

0,25%


4. Pozostałe opłaty

Opłaty z tytułu sprowadzenia dzieła spoza terenów Unii Europejskiej w wysokości 8% kwoty wylicytowanej.

Wylicytowane Obiekty pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, objętymi prawami ochrony mogą wymagać dodatkowych pozwoleń, certyfikatów i dokumentów przewozowych. W przypadku ich braku nie zwalnia to od odpowiedzialności od uiszczenia należności wobec Domu Aukcyjnego lub odstąpienia od umowy. Dom Aukcyjny (miejsce na podmiot) nie zapewnia jakichkolwiek pozwoleń na wywóz Obiektów poza granice Rzeczypospolitej Polskiej. W związku z powyższym Licytujący we własnym zakresie powinni się zorientować czy w razie potrzeby wywozu obiektu poza granice Polski nie są wymagane dodatkowe pozwolenia. Zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162 poz. 1568, z późn. zm.), wywóz określonych obiektów poza granice kraju wymaga zgody odpowiednich władz; w szczególności dotyczy to obrazów starszych niż 50 lat o wartości powyżej 40 000 złotych.

W momencie odnotowania pełnej płatności (powiększonej o opłatę aukcyjną i ewentualne inne opłaty), na Nabywcę przechodzi całkowite prawo własności Obiektu.

VI Odbiór zakupu

Odbiór zakupionego na Aukcji obiektu jest możliwy po dokonaniu przez Klienta pełnej płatności. Po spełnieniu tego warunku Klient powinien skontaktować się z Domem Aukcyjnym, aby umówić się na odbiór.

W trosce o naszych Klientów każdy zakupiony obiekt jest solidnie pakowany i przygotowany do transportu. Preferowaną formą odbioru dzieła jest odbiór osobisty. Na specjalne życzenie Klienta Dom Aukcyjny może pomóc w wyborze i kontakcie z wyspecjalizowaną firmą przewozową, a w niektórych przypadkach wylicytowany obiekt zostanie dowieziony bezpłatnie do Klienta przez Personel Domu Aukcyjnego. W przypadku dowozu wylicytowanego Obiektu do Klienta przez zewnętrzną firmę przewozową, Dom Aukcyjny nie ponosi jakichkolwiek odpowiedzialności z tytułu uszkodzenia lub zniszczenia przesyłki przez firmę przewozową.


VII Obowiązująca litera prawa

1. Ustawa z dnia 23 lipca 2003r o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162 poz. 1568) – wywóz określonych obiektów poza granice kraju wymaga zgody odpowiednich władz,
2. Ustawa z dnia 21 listopada 1996r, o muzeach (Dz.U. z 1997r Nr5, poz.24, z późn. zm.) – muzea rejestrowane mają prawo pierwokupu zabytków bezpośrednio na aukcji za kwotę wylicytowaną powiększoną o opłatę aukcyjną i ewentualnie o Opłatę z tytułu "droit de suite"
3. Ustawa z dnia 25 maja 2017 r. o restytucji narodowych dóbr kultury (Dz. U. Z 2017 r. poz. 1086) – Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego występuje o zwrot wyprowadzonego z naruszeniem prawa z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej narodowego dobra kultury.
4. Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu (Dz.U z 2000r Nr 116, poz. 1216 z późn. zm.) – Dom Aukcyjny jest zobowiązany do zbierania danych osobowych nabywców dokonujących transakcji w kwocie powyżej 15 tysięcy euro.

Zobacz więcej

keyboard_arrow_up