Advanced search Advanced search
18

Aleksandra Prusinowska, In the Grass, 2019.

add Your note 
Lot description Show orginal version
Estimations: 897 - 1 345 EUR
oil on canvas, 50,00 x 70,00 cm

She was born in 1986 in Gdynia. She studied at the Academy of Fine Arts in Gdansk. She earned her diploma in the painting studio of Prof. Maciej Swieszewski with an annex in linocut led by Prof. Czeslaw Tumielewicz. The main areas of her work are painting and artistic printmaking. In her works, she likes to draw on pop-culture patterns, referring to films, advertisements, press photos, as well as comic books, with their inherent way of framing. The means of expression used by the artist refer to the collage technique. Her paintings often feature the motif of a woman, presented on the verge of hyperrealism. The female figure occupies an important place in the artist's works. Shown on the border between dream and java, innocent and unpredictable, in colorful, decorative and conventionally depicted interiors, vulnerable and yet unpredictable. She has received multiple grants from cultural, scientific and local government institutions, including the Minister of Culture and National Heritage, and has won prestigious awards.
Auction
8. Aukcja Dzieł Sztuki
gavel
Date
27 July 2023 CEST/Warsaw
date_range
Start price
448 EUR
Estimations
897 - 1 345 EUR
Hammer price
807 EUR
Hammer price without Byuer's Premium
673 EUR
Overbid
180%
Views: 368 | Favourites: 5
Auction

ToTuart

8. Aukcja Dzieł Sztuki
Date
27 July 2023 CEST/Warsaw
Lots bidding

All lots are listed to bid

Buyer's premium
20.00%
OneBid does not charge additional fees for the bidding.
Bid increments
  1
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  30 000
  > 2 000
  100 000
  > 5 000
  200 000
  > 10 000
  500 000
  > 20 000
  1 000 000
  > 50 000
 
Terms and Conditions

Regulamin aukcji

I. Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa oraz przeprowadzania Aukcji dzieł sztuki powierzonych Domowi Aukcyjnemu ToTuart  prowadzonem przez  ToTuart Sp. z o.o. w celu ich sprzedaży.

 

II. Podstawowe definicje aukcyjne

 • Dom Aukcyjny ToTuart  prowadzony  przez ToTuart Sp. z .o.o., ul. Śnieżna 3, 80-554 Gdańsk NIP 9571113920, REGON  382741625
 • Aukcja – zorganizowana forma sprzedaży i zakupu w formie przetargu prowadzona na żywo przez Dom Aukcyjny.
 • Aukcjoner – osoba upoważniona przez Dom Aukcyjny do prowadzenia Aukcji,  osoba  ta  prowadzi  Aukcję, decyduje o wysokości postąpień, rozstrzyga ewentualne  spory lub poddaje obiekt ponownej licytacji. 
 • Obiekt – dzieło sztuki, biżuteria, przedmiot kolekcjonerski lub jakikolwiek inny  przedmiot sprzedawany na Aukcji. Przedmiotem Aukcji są Obiekty oddane do sprzedaży komisowej przez Sprzedających (Dom Aukcyjny występuje tu jako zastępca pośredni działający w imieniu własnym, lecz na rachunek komitenta uprawnionego do rozporządzenia Obiektem) lub stanowiące własność Domu Aukcyjnego. Zgodnie z oświadczeniem Sprzedającego wystawione na Aukcję Obiekty stanowią jego własność, bądź też Sprzedający ma prawo do rozporządzania nimi. Ponadto Obiekty te, na  podstawie  oświadczeń Sprzedających/Komitentów,  nie są objęte jakimkolwiek postępowaniem sądowym i skarbowym, są wolne od zajęcia i zastawu oraz innych ograniczonych praw rzeczowych, a także jakichkolwiek roszczeń osób trzecich. 
 • Sprzedający/Komitent – osoba zgłaszająca Obiekt do sprzedaży.
 • Uczestnik/Licytujący – osoba zarejestrowana, biorąca udział w Aukcji.
 • Nabywca – Uczestnik Aukcji, który w trakcie licytacji Obiektu złoży najwyższą ofertę przyjętą przez Aukcjonera lub system online, w wyniku czego pomiędzy nim a Domem Aukcyjnym zawarta zostaje umowa sprzedaży lub warunkowa umowa sprzedaży.
 • Estymacja – szacunkowa wartość Obiektu.
 • Cena wywoławcza – kwota, od której rozpoczyna się licytacja Obiektu.
 • Cena młotkowa – końcowa cena licytowanego Obiektu nie zawierająca pozostałych opłat (np. opłata aukcyjna, opłata przewalutowania czy droit de suite).
 • Cena końcowa – ostateczna cena nabycia Obiektu wraz z pozostałymi opłatami.
 • Cena gwarantowana – najniższa kwota, za którą Dom Aukcyjny może sprzedać na Aukcji Obiekt bez obowiązku kontaktowania się z Komitentem. Jest ceną poufną uzgodnioną między Domem Aukcyjnym i Sprzedającym. Jeżeli podczas licytacji nie zostanie ona osiągnięta, zakończenie licytacji skutkuje zawarciem Umowy sprzedaży warunkowej, co zostaje ogłoszone przez Aukcjonera lub komunikatem po zakończeniu czasu w przypadku aukcji online.
 • Umowa sprzedaży warunkowej – gdy nie została osiągnięta cena gwarantowana, umowa z Kupującym, który zaoferował najwyższą cenę, jest zawierana warunkowo. Transakcja dochodzi do skutku, jeżeli Sprzedający zgodzi się na sprzedaż Obiektu po cenie niższej niż gwarancyjna lub też Kupujący podwyższy ofertę do Ceny gwarantowanej. W przeciwnym wypadku transakcja warunkowa nie dochodzi do skutku.  a Obiekt może zostać wystawiony do sprzedaży poaukcyjnej.
 • Opłata aukcyjna – dodatkowa kwota doliczana do ceny młotkowej za prowadzenie transakcji i obsługi klienta, w wysokości 20% ceny młotkowej. Opłata aukcyjna obowiązuje również w sprzedaży poaukcyjnej, w przypadku kiedy Obiekt nie został sprzedany w ramach Aukcji.
 • Droit de suite – dodatkowa opłata z tytułu odsprzedaży oryginalnych dzieł dla twórców lub spadkobierców.

 

 • Wystawa przedaukcyjna – bezpłatna wystawa Obiektów z nadchodzących Licytacji w siedzibie Domu Aukcyjnego lub w  innym  miejscu wskazanym przez  Dom Aukcyjny. Podczas wystawy Dom Aukcyjny zapewnia możliwość obejrzenia Obiektu. Dom Aukcyjny nie uwzględnia reklamacji, których podstawą jest stan zachowania Obiektu. Dom  Aukcyjny  sprzedaje Obiekt w stanie, w jakim został on dostarczony przez  Sprzedającego.
 • Jeśli Obiekt sprzedawany jest w ramie, Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za jej stan.
 • Katalog aukcyjny – katalog Obiektów zawierający ich fotografie, ceny estymowane oraz dodatkowe informacje wysyłany na życzenie klienta w formie elektronicznej.

Legenda – symbole mogące pojawić się w Katalogu określające opłatę z tytułu droit de suite, pozwolenie na wywóz poza tereny Rzeczypospolitej Polski oraz przedmioty wykonane częściowo lub w całości z roślin lub zwierząt zagrożonych wyginięciem lub inne informacje.

 

III. Aukcja

Udział w Licytacji jest bezpłatny i może go wziąć każda zarejestrowana osoba:

a)   osobiście

b)   online

c)   na zlecenie telefonicznie

d)   na zlecenie z określonym limitem

Warunkiem udziału w Aukcji jest zaakceptowanie przez Licytującego treści zawartych w niniejszym Regulaminie w całości i bez jakichkolwiek zastrzeżeń.

1.   Licytacja osobista – w siedzibie Domu Aukcyjnego (Plac Konesera 10A, 03-736 Warszawa) lub w innym miejscu wskazanym przez  Dom Aukcyjny dla konkretnej Aukcji, po wcześniejszym wypełnieniu formularzu rejestracyjnego. Można tego dokonać telefonicznie, mailowo lub osobiście. W tym celu niezbędne będzie przygotowanie dokumentu potwierdzającego tożsamość (dowód osobisty lub paszport), adresu e-mail, numeru telefonu, oraz adresu do rozliczeń i korespondencji. Następnie odebrać lizak z numerem licytacyjnym.

2.   Licytacja online – za pośrednictwem platformy licytacyjnej Domu Aukcyjnego (live.totuart.com) lub platformy onebid.pl. Należy wówczas zarejestrować się za pomocą strony totuart.com, podając swoje imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.  Rejestracja na  onebid.pl  zgodna z  regulaminem portalu onebid. Po pozytywnej weryfikacji przez pracownika Domu Aukcyjnego Licytujący może uczestniczyć za pośrednictwem Internetu na bieżąco w licytacji Obiektów aukcyjnych na tych samych zasadach jak podczas licytacji osobistej.

3.   Licytacja telefoniczna – po wcześniejszym powiadomieniu Personelu Domu Aukcyjnego za pośrednictwem telefonu lub pisemnie, na adres e-mail: [email protected]. Wówczas należy wypełnić formularz zlecenia telefonicznego zawierający numer aukcji i licytowanego Obiektu oraz podać min. dwa numery telefonu, na które będą dzwonić pracownicy Domu Aukcyjnego w trakcie trwania Aukcji.

4.   Licytacja na zlecenie klienta z określonym limitem – po wcześniejszym powiadomieniu Personelu Domu Aukcyjnego za pośrednictwem telefonu lub pisemnie. Wówczas należy wypełnić formularz rejestracyjny oraz odpowiedni formularz zlecenia z limitem, zawierający nazwę aukcji i numer pozycji oraz maksymalną kwotę limitową. Kwota limitowa nie zawiera dodatkowych opłat z tytułu droit de suite ani opłaty aukcyjnej oraz powinna być zgodna z tabelą postąpień i wyrażona w polskiej walucie. Jeżeli kwota limitowa nie jest zgodna z tabelą postąpień, zostanie ona stosownie podwyższona. Formularz zlecenia z limitem uzna się za nieważny, w przypadku, gdy nie zostanie wskazana maksymalna kwota limitowa. Zgłoszenie licytacji z określonymi limitem przyjmujemy maksymalnie na dzień przed rozpoczęciem Aukcji.

5.   Po wylicytowaniu Obiektu klient bierze odpowiedzialność za uiszczenie należności finansowych za zakupione w trakcie trwania Aukcji Obiekty, w przeciwnym razie zostanie wpisany na Czarną Listę, bez możliwości ponownego wzięcia udziału w Aukcjach.

 

IV. Przebieg aukcji

Licytację rozpoczyna i przeprowadza Aukcjoner. Do jego obowiązków należy wyczytywanie Obiektów, informowanie o kolejnych postąpieniach, przyjmowanie ofert, kończenie licytacji danego Obiektu oraz ogłaszanie zwycięzcy. Licytacja kończy się uderzeniem młotka lub zakończeniem czasu w przypadku aukcji online, co jest równoznaczne z zawarciem Umowy sprzedaży lub Umowy sprzedaży warunkowej między Domem Aukcyjnym, a klientem który zaoferował najwyższą cenę przyjętą przez Aukcjonera.

W przypadku zaistnienia sporu Aukcjoner ma prawo do podjęcia wszelkich działań, które uzna za stosowne, w tym zaoferować Obiekt do ponownego licytowania.

 

 

 

1. Tabela postąpień

Każda Licytacja rozpoczyna się od podania ceny wywoławczej. Kolejne postąpienia są podawane przez Aukcjonera w trakcie trwania licytacji, na podstawie niżej przedstawionej tabeli postąpień:Cena

Postąpienie

0 – 2 000

100

2 000 – 5 000

200

5 000 – 10 000

500

10 000 – 30 000

1 000

30 000 – 100 000

2 000

100 000 – 200 000

5000

200 000 – 500 000

10 000

500 000 – 1 000 000

20 000

Powyżej 1 000 000

50 000

 

2. Niektóre Obiekty na Aukcji mogą być oferowane z zastrzeżeniem Ceny gwarancyjnej.

 

3. Sprzedaż poaukcyjna

W przypadku niesprzedania Obiektu w trakcie trwania Aukcji, może on być wystawiony na sprzedaż poaukcyjną, na stronie Galerii ToTuart, wówczas w cenie sprzedaży będzie doliczona opłata aukcyjna oraz inne, ewentualne opłaty. Zastrzegamy sobie również prawo do tego, iż cena w sprzedaży poaukcyjnej może być wyższa niż na Aukcji.

 

V. Płatności i opłaty

1. Płatność i czas na płatność

W chwili wygranej Licytacji zawierana jest wiążąca umowa kupna-sprzedaży. klient zobowiązany jest uiścić pełną kwotą zawierającą opłatę aukcyjną oraz inne ewentualne opłaty (np. droit de suite) w terminie do 10 dni roboczych po zakończonej Licytacji. Opłat można dokonywać w siedzibie Domu Aukcyjnego za pomocą karty oraz gotówki lub przelewem, na konto bankowe.

W przypadku nieuiszczenia płatności w terminie do 10 dni roboczych Dom Aukcyjny może naliczyć dodatkowe odsetki z tytułu magazynowania i przechowywania wylicytowanego Obiektu, jednocześnie nie ponosząc odpowiedzialności za jego późniejsze uszkodzenie. Dom Aukcyjny zastrzega sobie również prawo odrzucać w przyszłości oferty klienta lub wyciągnąć wobec Niego odpowiednie kroki prawno-sądowe.

W sytuacji zawarcia Umowy sprzedaży warunkowej termin ten biegnie od chwili poinformowania Nabywcy przez Dom Aukcyjny o zaakceptowaniu jego oferty przez Sprzedającego.

W przypadku licytacji internetowej, klientowi przysługuje 14-dniowy termin odstąpienia od umowy, poprzez formularz odstąpienia.

2. Opłata aukcyjna

Do ceny młotkowej każdego licytowanego Obiektu należy doliczyć 20% opłaty aukcyjnej tytułem obsługi transakcji i wynagrodzenia dla Domu Aukcyjnego.

 

3. Droit de suite

W Polsce na mocy artykułu 19-19⁵ ustawy o prawach autorskich i pokrewnych, z dnia 4 lutego 1994 roku, z późniejszymi zmianami oraz zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą nr 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 roku w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki. Opłata obliczana będzie z użyciem kursu dziennego NBP w dniu licytacji, z godziny 12:00, pod warunkiem, że wylicytowana cena przekroczy 100€. Opłaty z tytułu droit de suite prezentują się następująco:do 50 000€

5%

50 000,01€ – 200 000€

3%

200 000,01€ – 350 000€

1%

350 000,01€ – 500 000€

0,5%

powyżej 500 000,01€

0,25%4. Pozostałe opłaty

Wylicytowane Obiekty pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, objętymi prawami ochrony mogą wymagać dodatkowych pozwoleń, certyfikatów i dokumentów przewozowych. W przypadku ich braku nie zwalnia to od odpowiedzialności od uiszczenia należności wobec Domu Aukcyjnego lub odstąpienia od umowy. Dom Aukcyjny nie zapewnia jakichkolwiek pozwoleń na wywóz Obiektów poza granice Rzeczypospolitej Polskiej. W związku z powyższym Licytujący we własnym zakresie powinni się zorientować, czy w razie potrzeby wywozu obiektu poza granice Polski nie są wymagane dodatkowe pozwolenia. Zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162 poz. 1568, z późn. zm.), wywóz określonych obiektów poza granice kraju wymaga zgody odpowiednich władz; w szczególności dotyczy to obrazów starszych niż 50 lat o wartości powyżej 40 000 złotych.

5. Własność zakupionego Obiektu nie przejdzie na Nabywcę, dopóki Dom Aukcyjny nie otrzyma pełnej Ceny zakupu za Obiekt, w tym Opłaty aukcyjnej.

 

VI. Odbiór zakupu

Odbiór zakupionego na Aukcji obiektu jest możliwy po dokonaniu przez klienta pełnej płatności. Po spełnieniu tego warunku klient powinien skontaktować się z Domem Aukcyjnym, aby umówić się na odbiór.

W trosce o naszych klientów każdy zakupiony obiekt jest bezpiecznie pakowany i przygotowany do transportu. Preferowaną formą odbioru dzieła jest odbiór osobisty. Na specjalne życzenie Klienta Dom Aukcyjny może pomóc w wyborze i kontakcie z wyspecjalizowaną firmą przewozową, a w niektórych przypadkach wylicytowany obiekt zostanie dowieziony bezpłatnie do Klienta przez Personel Domu Aukcyjnego. Bezpłatny dowóz jest  każdorazowo indywidualną  decyzją Domu Aukcyjnego.  W przypadku dowozu wylicytowanego Obiektu do klienta przez zewnętrzną firmę przewozową, Dom Aukcyjny nie ponosi jakichkolwiek odpowiedzialności z tytułu uszkodzenia lub zniszczenia przesyłki przez firmę przewozową.

Nabywca powinien odebrać zakupiony Obiekt w terminie 30 dni od daty Aukcji. Po tym terminie Dom Aukcyjny może przesłać wylicytowane Obiekty do magazynu zewnętrznego, a Nabywca obciążony zostanie kosztami transportu oraz magazynowania. Wielkość opłat będzie uzależniona od operatora magazynu oraz rodzaju i wielkości Obiektów. Zaakceptowanie niniejszego Regulaminu równoznaczne jest z zaakceptowaniem regulaminów lub ogólnych warunków świadczenia usług podmiotu odpowiedzialnego za transport i magazynowanie.

Po upływie 30 dni od daty Aukcji na Nabywcę przechodzi ryzyko utraty i uszkodzenia nieodebranego Obiektu, a także ciężary związane z Obiektem, w tym koszty jego ubezpieczenia.

VII. Brak płatności

W przypadku, gdy Nabywca w terminie 10 dni roboczych od daty Aukcji nie uiści całej Ceny zakupu (zawierającej Opłatę aukcyjną i ewentualne Opłaty dodatkowe), Dom Aukcyjny bez uszczerbku dla innych swoich praw może zastosować jeden lub kilka z poniższych środków prawnych:

- przechować Obiekt w galeriach Domu Aukcyjnego lub w innym miejscu na ryzyko i koszt klienta;

- odstąpić od sprzedaży Obiektu, zatrzymując dotychczasowe opłaty na poczet pokrycia szkód;

- odrzucić zlecenie Nabywcy w przyszłości lub zrealizować takie zlecenie pod warunkiem uiszczenia wadium;

- naliczać odsetki maksymalne od dnia wymagalności płatności do dnia zapłaty pełnej Ceny zakupu;

- odsprzedać Obiekt na Aukcji lub prywatnie z Estymacjami i ceną minimalną ustaloną przez Dom Aukcyjny. Jeśli Obiekt na drugiej Aukcji zostanie sprzedany za kwotę niższą niż Cena zakupu, za którą Nabywca wylicytował Obiekt, Nabywca pozostający w zwłoce będzie zobowiązany do pokrycia różnicy wraz z kosztami przeprowadzenia dodatkowej Aukcji;

- wszcząć postępowanie sądowe przeciwko Nabywcy w celu odzyskania zaległości;

- potrącić należności Nabywcy względem Domu Aukcyjnego z wierzytelności wobec tego Nabywcy wynikających z innych transakcji;

- podjąć wszelkie inne działania odpowiednie do zaistniałych okoliczności.

 

VIII. Informacje ogólne

1. Dane osobowe

Dom Aukcyjny, w związku ze świadczonymi usługami oraz wymogami prawnymi związanymi z przeprowadzeniem Aukcji może wymagać od Licytujących podania danych osobowych lub w niektórych przypadkach (np. w celu sprawdzenia wypłacalności, poświadczenia tożsamości klienta lub w celu uniknięcia fałszerstwa) pozyskać dane o Licytującym od osób trzecich. Dom Aukcyjny może również wykorzystać dane osobowe dostarczone przez Licytującego, za jego zgodą, w celach marketingowych, dostarczając materiały o Obiektach, usługach bądź wydarzeniach organizowanych przez Dom Aukcyjny.

 

2. Ograniczenia odpowiedzialności

Dom Aukcyjny wyłącza wszelkie gwarancje inne niż zawarte w niniejszym Regulaminie w najszerszym zakresie dopuszczonym prawem.

Całkowita odpowiedzialność Domu Aukcyjnego jest ograniczona wyłącznie do Ceny zakupu zapłaconej przez Nabywcę. Dom Aukcyjny nie bierze odpowiedzialności wobec Nabywcy za szkody przewyższające Cenę zakupu, niezależnie, czy taka szkoda jest charakteryzowana jako bezpośrednia, pośrednia, szczególna, przypadkowa czy następcza. Dom Aukcyjny nie jest zobowiązany do zapłaty odsetek od Ceny zakupu.

Dom Aukcyjny nie jest odpowiedzialny za przejęzyczenia lub pomyłki pisemne w informacjach podanych klientom oraz nie ponosi odpowiedzialności wobec żadnego Licytującego za błędy w trakcie prowadzonej Aukcji lub popełnione w innym zakresie związanym ze sprzedażą Obiektu.

 

3. Reklamacje

Wszelkie możliwe reklamacje rozpatrywane są zgodnie z przepisami prawa polskiego. Reklamację z tytułu niezgodności towaru z umową Nabywca może zgłosić w ciągu 14 dni – od wydania Obiektu. Wobec osób niebędących bezpośrednimi Nabywcami na Aukcji Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne oraz wady prawne zakupionych Obiektów

 

4. Prawa autorskie

Sprzedający nie przekazuje wraz z Obiektem prawa autorskiego ani prawa do reprodukowania Obiektu.

Prawa  autorskie  do  wszystkich  zdjęć,  ilustracji  i  tekstów  związanych z Obiektem, sporządzonych przez lub dla Domu Aukcyjnego, włączając zawartość Katalogów, stanowią własność Domu Aukcyjnego. Nie mogą być one wykorzystane przez Nabywcę ani inne osoby bez uprzedniej pisemnej zgody Domu Aukcyjnego.

 

IX. Obowiązująca litera prawa

1. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162 poz. 1568) – wywóz określonych obiektów poza granice kraju wymaga zgody odpowiednich władz,
2. Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r., o muzeach (Dz.U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24, z późn. zm.) – muzea rejestrowane mają prawo pierwokupu zabytków bezpośrednio na aukcji za kwotę wylicytowaną powiększoną o opłatę aukcyjną i ewentualnie o Opłatę z tytułu "droit de suite",
3. Ustawa z dnia 25 maja 2017 r. o restytucji narodowych dóbr kultury (Dz. U. Z 2017 r. poz. 1086) – Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego występuje o zwrot wyprowadzonego z naruszeniem prawa z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej narodowego dobra kultury.
4. Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu (Dz.U z 2000 r. Nr 116, poz. 1216 z późn. zm.) – Dom Aukcyjny jest zobowiązany do zbierania danych osobowych nabywców dokonujących transakcji w kwocie powyżej 15 tysięcy euro.

About the Auction


FAQ
About the Seller
ToTuart
Contact
ToTuart
room
Plac Konesera 10a
03-736 Warszawa
phone
+48605909547
Opening hours
Monday
11:00 - 19:00
Tuesday
11:00 - 19:00
Wednesday
11:00 - 19:00
Thursday
11:00 - 19:00
Friday
11:00 - 19:00
Saturday
11:00 - 19:00
Sunday
11:00 - 19:00
keyboard_arrow_up